รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ SHA+ Transport รอบ 27 กรกฎาคม 2564

สำหรับที่ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการให้นำสำเนาบัตรประชาชน+SHA ID ไปรับสติ๊กเกอร์ SHA plusชั่วคราวได้ที่ สภ.เมืองภูเก็ต ในวันที่ 27,28 กค. เวลา 13.00-16.00 น.

1ทนงศักดิ์ปิติจะD054131-0448 ภูเก็ตทนงศักดิ์ปิติจะ
2ชนนิกานต์เถาว์แดงD054330-7387 ภูเก็ตสมัญพงษ์เชื้อฉลาด
3สมทรงจิตจำD055430-7643 ภูเก็ตสมทรงจิตจำ
4นายพร้อมหิรัญสุขD055730-9840 ภูเก็ตนายกุณฑลเกื้อสกุล
5สุจิตราตุลารักษ์D058430-8661 ภูเก็ตชุมพลอินณรงค์
6นางสาวนิตยายมมาD060231-2484 ภูเก็ตนายพงษ์ศักดิ์ลิ่มเซ่ง
7สออิ่มพรมแดนD0603ณข 984 ภูเก็ตกฤตพัฒน์ทับทิมสว่าง
8วริทธิ์ภวัครานนท์D060936-0189 ภูเก็ตวริทธิ์ภวัครานนท์
9วิศรุตขาวสงD0611ณข-2648 ภูเก็ตสะลิตตายมมา
10ปิยวรรณโบกระณีD0613313296 ภูเก็ตมณทบจิรวรรณ
11นายประเทืองเอียดประพันธ์D061731-4583 ภูเก็ตนายประเทืองเอียดประพันธ์
12ชาญณรงศ์เดชรักษาD061931-3260 ภูเก็ตวรรณาสุวรรณคาม
13สุภาพรอิ่นคำD062331-4082 ภูเก็ตพลากรอิ่นคำ
14บัญชาฤกษ์ชนะD0625ณข740 กระบี่บัญชาฤกษ์ชนะ
15นายคำรพหิรัญสุขD062831-2192 ภูเก็ตปริศนาหิรัญสุข
16ศริญญาแก้วคุ้มภัยD0635315050 ภูเก็ตนัฐวุฒิรักษายศ
17ปิยรัตน์หงษ์ขาวD064231-4526 ภูเก็ตสุรชัยเสมพืช
18กัลยาทองสมบูรณ์D064636-0227 ภูเก็ตกฤษฎาแก้วพินิจ
19นายเอกชัยเดชวัฒน์D064836-0239 ภูเก็ตนายเอกชัยเดชวัฒน์
20ภักดีชนะกุลD0649ฌข 4692 ภูเก็ตภักดีชนะกุล
21อนาตยานวลคล้ายD065031-4083 ภูเก็ตอนุชิตนวลคล้าย
22ธิดาพรแสนเย็นD065331-0319 ภูเก็ตวรจักร์เจี่ยสกุล
23รัตติกาลสุวรรณมุติD066036-0164 ภูเก็ตกิตติกรณ์จาริภักดิ์
24สุพัฒน์วันมูสาD066231-3088 ภูเก็ตสุพัฒน์วันมูสา
25พันธ์เศรษฐ์ณศิริD068430_6511 ภูเก็ตพันธ์เศรษฐ์ณศิริ
26สมชายมูลครบุรีD069430-7721 ภูเก็ตสมชายมูลครบุรี
27สุชลศรีทองD0695ฌข336 พังงาสุชลศรีทอง
28นายนนทภัทรพานิชD069931-2723 ภูเก็ตนายธนชาติภิรมย์
29สุท้ศน์แก้วประชุมD070331-4584 ภูเก็ตสุทัศน์แก้วประชุม
30นางสาว ยุภาวดีทองอยู่คงD070531-2746 ภูเก็ตนาย อนุสรณ์หนูอินทร์
31อนิกูลปัจฉิมD071731-3242 ภูเก็ตกรพรรษสุวรรณคาม
32นายสุทธิศักดิ์เรืองสะอาดD072131-0199 ภูเก็ตนายสุทธิศักดิ์เรืองสะอาด
33สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ตจำกัด(รัตนศักดิ์ นพรัตน์)D0735ฌข4663 ภูเก็ตรัตนศักดิ์นพรัตน์
34รอฮาน่ะอุตสาหะD075031-0116 ภูเก็ตวิรัชอุตสาหะ
35วชิรภรณ์เหล็กแดงD075130-7466 ภูเก็ตประยุทธ์เหล็กเเดง
36สุปราณีบุญชูD075436-0034 ภูเก็ตประจวบจันทร์แจ้ง
37เรวัตรอดจันทร์D075531-3788 ภูเก็ตพงศ์พันธ์ชะนะแดง
38ฉันทนาหาญพานิชD075631-0793 ภูเก็ตสุภรวิวัฒธำรงสันติ
39นางสาว มาลีเลี่ยมชาติD0767ณข3151 ภูเก็ตนาย ณรงค์หลำไหม
40ยุพาพินทิ้งบริรักษ์D0770305998 ภูเก็ตจรุงไข่แก้ว
41สมปราถน์เซ่งโห้ยD077231-4679 ภูเก็ตสาโรจน์คงทองคำ
42ขวัญฤดีเดชกล้าD077931-2496 ภูเก็ตวรุตรักแก้ว
43สุภารินีย์ภูมิงามD078631-4623 ภูเก็ตสุภารินีย์ภูมิงาม
44นิธินันท์โพธิ์ดกD078831-0219 ภูเก็ตสมาแอ็นโพธิ์ดก
45อรุณเดชปฐมกานต์กุลD0803ณข1706 ภูเก็ตอรุณเดชปฐมกานต์กุล
46ภิรภัทรน่วมภักดีD081731-4122 ภูเก็ตภิรภัทรน่วมภักดี
47จิราภรณ์วิจิตรD082030-9320 ภูเก็ตเฉลิมเกียรติเชาวแพทย์
48สุธิดาธนะสังข์D0824ณข1625 ภูเก็ตโสภณกุลบัส
49พัฒชรินทร์เอื้อศรีD082531-5181 ภูเก็ตเกรียงศักดิ์จวนกี้
50นุชรีจงใจD0829ฌข2704 ภูเก็ตสุพิศจงใจ
51มณีวรรณนิยมนาD0840ณข 2305 ภูเก็ตณภัทรนิยมนา
52สุวัฒน์ชัยบุญสิทธิ์D0844ณข2895 ภูเก็ตเบญจวรรณจารัตน์
53นิสาพรมสังข์D084536-0040 ภูเก็ตไพโรจน์สมุทบาล
54นายอนันต์สืบวิเศษD084630-7880 ภูเก็ตนายอนันต์สืบวิเศษ
55อีลย๊ะกือเตะD084830-0090 นราธิวาสปริญญ์ธรยะโกะ
56น.ส  สุภาพรสังข์ขาวD085036-0270 ภูเก็ตนาย สุทินขำคม
57นางกรรณิการ์ศรีสรรค์จรD086130-8877 ภูเก็ตชุติมันต์ศรีสรรค์จร
58อุบลดำแก้วD0863ณข349 ภูเก็ตเจริญกระต่ายจันทร์
59นาย ณฐกรบุกบุญD087031-2455 ภูเก็ตนาย ชัยวัฒน์พุทธคี
60สิงห์ขรณ์สมรฤทธิ์D0877ณข4184 กรุงเทพมหานครธีระพงศ์ศรีมาชัย
61สิทธิพงศ์ยืนยันD088236-0137 ภูเก็ตอาทรยืนยัน
62กฤตนัยย่องตระกูลD088330-5830 ภูเก็ตกฤตนัยย่องตระกูล
63จิรวัฒน์บัวชนิดD088431-4227 ภูเก็ตสุรศักดิ์เขียวคราม
64นายมนพจิตราD088631-4044 ภูเก็ตนายสรพงษ์คำไชย
65นนทบรรพตบุญพรหมD088830-6843 ภูเก็ตจักรพันธ์บุญพรหม
66เพียงเพ็ญบุญนามD089131-2197 ภูเก็ตศุภชัยบุญนาม
67นางสาวกุลรภัสยุคุณธรD089336-0219 ภูเก็ตนายวิรัชยุคุณธร
68ชนิดาจันมณีย์D090131-4534 ภูเก็ตอรรตนัยศรีจันทร์งาม
69ธีระศักดิ์กอบโกยD090430-6105 ภูเก็ตสุชาติกาละพัตร
70วินัยรื่นเริงD090530-7563 ภูเก็ตวินัยรื่นเริง
71นางสาววรินทร์ธิภัทรพาสุพรรณ์D091031-3536 ภูเก็ตนายยงยุติฉ่ำประสิทธิ์
72อรอุมาบุตรช่วยD091431-3834 ภูเก็ตชีพเนรานนท์
73จรัญสืบโสตรD0924ณข3169 ภูเก็ตจรัญสืบโสตร
74นุชนาฎขุนพลD0932ทข415 ภูเก็ตลักขณาจวบศรี
75สุธิษากึกก้องD093431-4586 ภูเก็ตเอกวัตสุขสะปาน
76จรีพรสายระย้าD0939ณข812 ภูเก็ตอรุณสารีรัตน์
77ประดิษฐ์ฝ้ายเพ็ชรD094130-8941 ภูเก็ตสุกัญญาฝ้ายเพ็ชร
78พลากรอิ่นคำD094336-0299 ภูเก็ตพลากรอิ่นคำ
79สายฝนอักโขสุวรรณD094830-7684 ภูเก็ตสมบัติอักโขสุวรรณ
80รุจิ​กาญจน์​กัน​ดอก​D095730-6600 ภูเก็ตพงศ์​สันต์​อังคณา​นุช​พงศ์​
81วุฒิชัยสุจริตD096931-1921 ภูเก็ตนัฐพงษ์แก้วพลงาม
82นาย สิงหาญเรืองเขตพิศD097230-0243 อุทัยธานีนาย มนตรีเหลืองชมภู
83รมิตาจันทร์แดงD097631-3045 ภูเก็ตกิตติราชไตรจักร์
84ก่อหริจ๊ะสำราญD097831-2518 ภูเก็ตสราวุธสำราญ
85อัจฉราทองเล็กD098431-4664 ภูเก็ตยุทธนาสมศักดิ์
86นาถตยาไชยอินทร์D099731-3155 ภูเก็ตเฉลิมชัยไชยอินทร์
87สุปรานีคงวังทองD099831-2078 ภูเก็ตนายภรตยอดแก้ว
88นุสรแก้วแจ่มD1000ณข-777 ภูเก็ตอนุชาหนูเชต
89ฐิติวรดาชูมาวงค์D1001ณข 23 นนทบุรีวิเชียรจันทรเศษ
90สุดาสุสิมานนท์D100331-4867 ภูเก็ตนิรุตสุสิมานนท์
91นิศานาถชลหัตถ์D100731-1553 ภูเก็ตยุธยาชลหัตถ์
92จรรยายุคุณธราภิรักษ์D1012ณข1203 ภูเก็ตสนิทยุคุณธราภิรักษ์
93จุรารัตน์เรืองช่วยD101431-3712 ภูเก็ตกรวิทย์เรืองช่วย
94ชนัญชิดาคงคุ้มD101531-0379 ภูเก็ตอุทัยหนูแก้ว
95นฤมลชูช่วยD101836-0237 ภูเก็ตสมหมายอินไหม
96หวลเทพสุทธิ์D101930-1401 กระบี่สมศักดิ์จันทรัตน์
97สุดาชาลีD102230-4945 ภูเก็ตเดชาชาลี
98ภูชิตเพชรรักษ์D104031-4989 ภูเก็ตภูชิตเพชรรักษ์
99สุธิศาจงใจD1042ณข944 ภูเก็ตอาดุลย์สุภาพ
100น.ส จุรีรัตน์หัสนีD104731-2430 ภูเก็ตนาย สวัสดิ์อานัติ
101ปาริฉัตต์อรุณรัตน์D1049ฌข-4070 ภูเก็ตศรีพงษ์อรุณรัตน์
102วรารัตน์แก้วดำD105931-4553 ภูเก็ตดารารัตน์บุตรพิษ
103ธัชดาสกุลเทพD106931/1504 ภูเก็ตพรหมวัฒน์สกุลเทพ
104สุมาลีวงค์ทองD107130-9204 ภูเก็ตสุรศักดิ์นาคสาร
105นาย สำรวยเกตุนอกD1072ฌข2954 ภูเก็ตนาย สำรวยเกตุนอก
106พัชร์พิชาวสิษฐ์รังสีD1074ณข 656 ภูเก็ตสมชายเปรื่องการงาน
107ชนัญชิดาหิ้นตั้วD107736-0139 ภูเก็ตวงศ์ดาวขวดแก้ว
108ธงชัยเพิ่มพูลD108330-5504 ภูเก็ตธงชัยเพิ่มพูล
109อารีรัตน์ปานรักษ์D108431-5076 ภูเก็ตขันทองระดาบุตร
110ปราณีเกิดทรัพย์D108530-7638 ภูเก็ตวิสัยเกิดทรัพย์
111โสภานาคปลัดD108631-5031 ภูเก็ตสุเชชว์นาคปลัด
112ละอองเนื่อง​เดชD1091ณข763​ ภูเก็ตเทิดศักดิ์​เนื่อง​เดช​
113ปัญญาวดีทรายคำD1106ณข 662 กระบี่มานพโยธารักษ์
114สุธาสินีหริ่มเจริญD1119ณข3612 กรุงเทพมหานครนวรัตน์บุญเลิศ
115พิมพ์ททิพย์รัตนพงศ์D1127ณข2206 ภูเก็ตวระวิทย์เหลาทอง
116อีดละไมD112930-7993 ภูเก็ตอีดละไม
117สุจินต์จำนงจิตD113031-1376 ภูเก็ตเอกนรินทร์จำนงจิต
118วรรณ์ศรีบุญทองD113331-1423 ภูเก็ตพิชัยเจริญสุข
119พิชัยสกุลสอนD1139ฌข 128 พังงาสมสุขสกุลสอน
120สมใจสมบูรณ์D114130-6556 ภูเก็ตสมจิตร์ถิ่นมาลา
121กนกกรปานกลางD114331-0356 ภูเก็ตอนุพงศ์พรหมเกิด
122วรรณธนาต์เกื้อมาD115231-3796 ภูเก็ตวรสุวัฒน์เกื้อมา
123สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ตD1154ฌข3160 ภูเก็ตกฤตภาสมากมูล
124นายอภิเดชภูมิโชคD1157ฌข2165 ภูเก็ตนางวันเพ็ญภูมิโชค
125วิฑูรย์กิ่งแก้วD115930-8061 ภูเก็ตณรงค์ฤทธิ์กิ่งแก้ว
126วิรัตน์วิชิตบุตรD116531-3509 ภูเก็ตวิรัตน์วิชิตบุตร
127อมรรัตน์เผ่าจำรูญD116930-4333 ภูเก็ตปรีชาเผ่าจำรูญ
128สุนันต์ชูดวงD118131-0399 ภูเก็ตคะนึงมีตันทร์
129จีรภาชลสิทธิ์D118530-9726 ภูเก็ตพรนิพงษ์วุฒิพงษ์
130เช่นจาริภักดิ์D118830-1681 พังงาธนชาตจาริภักดิ์
131โยธินประสานเชื้อD119836-0165 ภูเก็ตโยธินประสานเชื้อ
132ธัญวัฒน์คล่องวิธีD120531-0890 ภูเก็ตธัญวัฒน์คล่องวิธี
133วนิดานาลักษณ์D120831-2950​ ภูเก็ตจรัญพันธ์ทิพย์
134กาญจนาศรีเทพD121431-3995 ภูเก็ตไมตรีสงวนพร
135สุกัญญา​แก้ว​แจ่ม​D1215ณข1984 ภูเก็ตสิทธิโชค​แก้ว​แจ่ม​
136นายกิตติศักดิ์สมมาตย์D123631-3099 ภูเก็ตนายอุดรเพชรเกื้อ
137นาย กาหรีมหมัดอาหลีD1248ณข1238 ภูเก็ตนาย กาหรีมหมัดอาหลี
138สุภาพรสามสีD1249ณข118 ภูเก็ตสมพรชิดเชี่ยว
139ยุบลเล็กขำD1251ฌข4029 ภูเก็ตกำธรหนูเกื้อ
140สิทธิ​นนท์​อุตสาหะ​D125231-2090​ ภูเก็ตกฤษฎาอุตสาหะ​
141สุเมธอุมาสะD1254ณข1458 ภูเก็ตอนุพงษ์อุมาสะ
142กุลพินีผลประดิษฐ์D1259ณข 4096 กรุงเทพมหานครกุลพินีผลประดิษฐ์
143ศิริพรจันทร์นนท์D1265ณข2102 ภูเก็ตเรืองเดชศรีชัยตุง
144สะนีดือเร๊ะD127931-4454 ภูเก็ตสะนีดือเร๊ะ
145สุขใจปะสมันD1295ณข919 ภูเก็ตสุภารัตน์เพชรม่วง
146กันยกานต์อารีสนั่นD130530-7036 ภูเก็ตกิตติพงศ์อารีสนั่น
147ณัฏฐภัทรธรปรานันต์พงศ์D1306ณข-3123 ภูเก็ตทวีศักดิ์ชูไชย
148เลิศศรีอุบลD1308ฌข4544 ภูเก็ตสามารถบุญมี
149วัลลีหวันหยีD1314ณข-2607 ภูเก็ตสามารถทองย่อน
150กุลธิดาวงศ์อุดมทรัพย์D1319314146 ภูเก็ตภูมิไชยเลิศ
151สุกรีปูมูลูกือจิD1320ณข​4288​ กรุงเทพมหานครสุกรีปูมูลูกือจิ
152ลัดดาโวหารD132131-3805 ภูเก็ตสุวิทย์บุญเสริม
153ชะเอี้ยนเหมหงศ์D132231-1045 ภูเก็ตสุรสิทธิ์ปะการะถา
154บำรุงมะลิวัลย์D132331-3884 ภูเก็ตปราชมะลิวัลย์
155ปิ่นปชาอักษรภัก​ดิ์​D1331ทข281 ภูเก็ตวริสสาสิทธิ​ศักดิ์​
156สวลีจองเดิมD1337ณข2719 ภูเก็ตอนุชาแสงแก้ว
157ชุติมาอุ่นใจD133936-0172 ภูเก็ตตะวันขู่วิชัย
158ณัฐฐาแซ่ตันD134731-4950 ภูเก็ตอำนาจไชยศรี
159สุวรรณึสมบูรณ์D1354ณข-1854 ภูเก็ตณเรศสมบูรณ์
160นางสาวน้ำฝนอินทร์​เมืองD137331-3887 ภูเก็ตนายชาคริตเต๊ะสนู
161วิโยคณ์ศรีสวัสดิ์D1377ณข 568 ภูเก็ตผุดเกื้อคลัง
162สาวิตรีโฉมปรางค์D138131-3265 ภูเก็ตวิศรุตใจทน
163พจนีย์บุตรสาD1385360010 พังงาส้าฝี่อีหัศนี
164นาง สมใจสิงฆาฬะD138831-4152 ภูเก็ตนาย ณัฐกิตถ์ฟุ้งเฟื่อง
165สหกรณ์บริการรถยนต์สหกรณ์บริการรถยนต์D1389ฌข4514 ภูเก็ตเสวกงามเรียบ
166ศราวุธงามเรียบD1390ณข3592 ภูเก็ตศราวุธงามเรียบ
167สมศักดิ์เสี้ยมสอนD1391307009 ภูเก็ตสมศักดิ์เสี้ยมสอน
168ศศิธรสงมาD1400ณข 2603 ภูเก็ตวิสิษฐทองรอด
169นางสาว ทฤฒมนฟูจิตร์D140636-0035 พังงานายชลทิตย์แจ่มจันทร์
170จันทร์ตรีกิ่งแก้วD140831-3980 ภูเก็ตจันทร์ตรีกิ่งแก้ว
171ประดิษฐนุชม่วงD1409ฌข4569 ภูเก็ตประดิษฐนุชม่วง
172สหกรณ์รถบริการและการท่องเที่ยงตำบลกะรน จำกัดชลาศัย มุสิกD141831-4469 ภูเก็ตชลาศัยมุสิก
173อรชุมามงคลบุตรD142231-5373 ภูเก็ตวิสูทธิ์จิ๋วนารายณ์
174สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ตสหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ตD1429ฌข 4393 ภูเก็ตถาวรกรดเต็ม
175พรสุภัคดิ์แกล้ววาทีD143931-4189 ภูเก็ตอภิชาติอวยชัย
176สุจินดาจันทร์ศรีกรดD1444ณข2883 ภูเก็ตณัฏฐชัยจันทร์ศรีกรด
177ปราณีพรหมเพชรD1450312947 ภูเก็ตสายันต์พรหมเพชร
178นางสาวทัชชภรพานิชยเจริญกิจD145930-9468 ภูเก็ตปฐวีขับกล่อมส่ง
179พรศรีสงสว่างD146030-7060 ภูเก็ตศุภัทรทองเจริญ
180วีนายะกัณฐะD146130-8606 ภูเก็ตเสาวภาคย์อูลเซ่น
181พรชัยท่าเรือรักษาD147331-0990 ภูเก็ตพรชัยท่าเรือรักษา
182สุกัญญาสายวารีD147630-7473 ภูเก็ตเอกรินทร์สุชล
183ฐปนรรฆ์อาศนะD147830-8570 ภูเก็ตฐปนรรฆ์อาศนะ
184นุชนาฎคหาปนะD1479ณข3597 ภูเก็ตจักรีคหาปนะ
185จักรพงษ์นรินทร์D148031-2208 ภูเก็ตภัทรชัยโยธา
186คชาภรณ์สมถวิลD148731-2853 ภูเก็ตประสมสมถวิล
187ซ่ะรักหาบD148930-6767 ภูเก็ตสมศักดิ์ศรีขวัญ
188ชูชาติเลื่อนเครือD149231-2371 ภูเก็ตเอกรัฐชัยทอง
189วลัยลักษณ์ธงสอาดD151636-0275 ภูเก็ตอาทิตย์ธงสอาด
190อุดมสว่างอารมย์D151831-1275 ภูเก็ตอุดมสว่างอารมย์
191นรินทร์ธัชทองวลD151936-0041 พังงานรินทร์ธัชทองวล
192สุจิราปาทานD1523ณข761 ภูเก็ตอุเทนรัตนะ
193ยุทธนาสาลิกาD1524ฌข114 พังงายุทธนาสาลิกา
194เมฆสุวรรณวารินทร์D152731-5405 ภูเก็ตคทาธรวารินทร์
195ชัชวาลเลิศไกรD1534ณข959 ภูเก็ตกัณฐ์เลิศไกร
196น.ส.พรรณีไชยแสนทาD153530-7175 ภูเก็ตสมภพประทุมทอง
197สุนิสาศรีฤกษ์D1538306721 ภูเก็ตเกรียงไกรคงเดช
198รุ้งวิมลนิ่มนวลD154730-7112 ภูเก็ตธาตรีนิ่มนวล
199ปรียานุชหลานเด็นD155030-8567 ภูเก็ตดนหมาดหลานเด็น
200วีรยุทธทัพภะD155430-6102 ภูเก็ตวีรยุทธทัพภะ
201เทิดชัยแก่นเพ็ชรD155531-2323 ภูเก็ตเทิดชัยแก่นเพ็ชร
202วิสุทธ์คุ้มรักษาD156131-2595 ภูเก็ตสมบูรณ์ลัวะตื้น
203บุญเตือนกรายวงค์D156330-7223 ภูเก็ตธงรบกรายวงษ์
204ณัฐรดาสร้างแก้วD1568307998 ภูเก็ตวินัยจีนนา
205จริญพรเนินใหญ่D1570ณข1667 ภูเก็ตธนาดุลทองบัว
206นาย   วิระสมบัติทองD157331-3474 ภูเก็ตนาย   วิระสมบัติทอง
207บุษยาบุตรสาD1576ณข730 ภูเก็ตเลิศศักดิ์ธนรักษ์
208ผ่องพรรณนำพากิจD157831-0962 ภูเก็ตสุชาติเกตุเจริญ
209มธุรสภู่ศิริวัฒน์D158431-3593 ภูเก็ตอาทิตย์ภู่ศิริวัฒน์
210กนกขวัญยุคุณธรD158530-6173 ภูเก็ตจรัญภรณ์อมรวิวัฒน์
211กรรณิการ์สมันกิจD158636=0004 พังงานายอักษรกาละสังข์
212พรรษาเทียนงามD159230-1582 พังงาสรยุทธเจ๊ระวงค์
213อำนวยแสนบอโดD160136-0269 ภูเก็ตศุภชัยชูศรีรักษ์
214ชนิตากาละสังข์D1609ฌข290 กระบี่ชนิตากาละสังข์
215สาโรจน์ขุนพลD1618ทข277 ภูเก็ตนุชนาฎขุนพล
216ประสิทธิ์จีนชาวนาD162130-0217 พัทลุงธีรยุทธจีนชาวนา
217สีทอง อักษรสิทธิ์อักษรสิทธิ์D162230-8096 ภูเก็ตสีทองอักษรสิทธิ์
218วัชรินทร์ต่างสี2D162330-1267 กระบี่ธีรศักดิ์ต่างสี
219นายอรรถโกวิทย์วิชัยธวัชD162430-1408 พังงานายหวัดวงค์นิคม
220นายหวัดวงค์นิคมD162530-0652 พังงานายพีรฉัตรเข็มแก้ว
221นางสุพัตราวงค์นิคมD162631-0261 ภูเก็ตนายสมพรด้วงไทย
222อนันต์ปลื้มจิตต์D1627312310 ภูเก็ตอนันต์ปลื้มจิตต์
223รัชนีย์ลำมะนาD1631ณข 1585 ภูเก็ตพรชัยจำเริญสุ
224อักษรกาละสังข์D1639ฌข88 พังงาชาคริตกาละสังข์
225กิตติพลพินธุD164531-2516 ภูเก็ตทินกรพินธุ
226จันทร์จิราพุทโกสิทธิ์D164636-0260 ภูเก็ตวิทยาวิเชียร
227อรณีสามารถD165331-5489 ภูเก็ตมนัสสามารถ
228อวยพรปาระณะD165930-7437 ภูเก็ตเชือนปาระณะ
229สหกรณ์เดินรถ ราไวย์  ภูเก็ตสหกรณ์เดินรถ ภูเก็ต ราไวย์ ภูเก็ตD1663ฌข1184 ภูเก็ตเอกพงษ์แสงสุวรรณ
230วินัยสุเมนทร์D1665ณข 3583 กรุงเทพมหานครวินัยสุเมนทร์
231แข้มตามชูD166930-5842 ภูเก็ตแข้มตามชู
232พิมพาวิภาตกุลD167731-1646 ภูเก็ตประกิจจินดา
233เสวียนประชาD1688ทข199 ภูเก็ตเสวียนประชา
234อัมพาสาแรกD1691ฌข 4719 ภูเก็ตจีรวัฒน์อรรถธรรม
235มานพประชาD1693ทข424 ภูเก็ตมานพประชา
236ธีรยุทธ์ร่าหมานD170630-9941 ภูเก็ตธีรยุทธ์ร่าหมาน
237นิพัธรามไชยD1707ณข 275 ภูเก็ตนิพัธรามไชย
238ธนิสรโสภาคะD170931-2449 ภูเก็ตสุวิทย์พิกุลทอง
239กรณ์ภวิษย์วงศ์ตระกูลD1715ณข3670 กรุงเทพมหานครกรณ์ภวิษย์วงศ์ตระกูล
240นาง สุภาวดีตั้นสูงเนินD1725ณข 4216 กรุงเทพมหานครนาย ศุภาณุพงศ์มณี
241ธนภัทรรัตนคชD175330-8522 ภูเก็ตธนภัทรรัตนคช
242ปิยะสาบุญแก้วD175531-2788 ภูเก็ตหัทยาบุญแก้ว
243สมบูรณ์เอืยวประดิษฐ์D176230-5750 ภูเก็ตสมบูรณ์เอื๋ยวประดิษฐ์
244ดวงใจบุญภาD1763ฌข 2182 ภูเก็ตอภินันท์บุญภา
245วิไลวรรณยงค์มาลย์วงศ์D176830-7361 ภูเก็ตวันชนะผุดประภา
246อุสมานไมดุเก็มD177730-4991 ภูเก็ตดนัยบุตรจอ
247มานะจิตสำD177830-9889 ภูเก็ตวิโรจน์แก้วกลิ่น
248อุไรนาหัดยุมสาD178831-1894 ภูเก็ตบุญเลิศตุพิมาย
249ประชาธิปบุตรสารD1797ทข104 ภูเก็ตประชาธิปบุตรสาร
250บุญลอยเสนหนูD1798ฌข4748 ภูเก็ตวิไลเสนหนู
251ดอนชัยเกื้อหนุนD180130-8435 ภูเก็ตดอนชัยเกื้อหนุน
252ประยูรประพฤติD181831-3758 ภูเก็ตประยูรประพฤติ
253นาง สมใจบิลอับดุลล่าห์D183031-1180 ภูเก็ตนาย มาลิกใบลาภ
254ปารณีย์อิสลามD184230-8277 ภูเก็ตสิริเดชธรรมรักษ์
255เมกาวาฏีเอ็มยุเด็นD185031-2619 ภูเก็ตนพฤทธิ์เอ็มยุเด็น
256ไกรศรีดำสุวรรณ์D1852ณข3213 ภูเก็ตไกรศรีดำสุวรรณ์
257จิตต์โสภิณหยดย้อยD1854ณข 328 ภูเก็ตไพศาลหยดย้อย
258กิบหลีโสภาวันจน์D185831-4307 ภูเก็ตดลหนีโสภาวันจน์
259พิพัฒน์แช่มโชติกะD1860ฌข323 พังงาพิพัฒน์แช่มโชติกะ
260นายซัยนุดดีนสามะD1864ฌข3666 ภูเก็ตนายซัยนุดดีนสามะ
261ศุภกรพรภูริวัตD187730-7117​ ภูเก็ตศุภกร​พรภูริ​วัต​
262วิชุตาวันมูดาD1891ณข1050 ภูเก็ตสุริยาเขียวสด
263จตุพงศ์ขู่วิชัยD189930 6887 ภูเก็ตจตุพงศ์ขู่วิชัย
264ปิยะมาศจิตรอักษรD1903ณข2756 ภูเก็ตกฤษชนกก่ออินทร์
265ประเสริฐสุขศรีD1906ณข816 ภูเก็ตพิสิษฐ์เรือนแพ
266ภัทรภรคงเอียดD1919360033 ตรังธัญดิศคงเอียด
267อัมราจันทร์จำรูญD1925ณข 648 ภูเก็ตเฉลิมพลเนียมชูชื่น
268ชัยพฤกษ์เกตุแก้วD194230-6162 ภูเก็ตสิทธิพรท้วมศรี
269เชาวลิตรเดชภูมิD1948ทข 410 ภูเก็ตเชาวลิตรเดชภูมิ
270ธนกฤตช่างคิดD195831-4912 ภูเก็ตธนกฤตช่างคิด
271เสริญสุขเกษมD1960ณข3730 กรุงเทพมหานครเสริญสุขเกษม
272สายันกำปาD1972ณข2564 ภูเก็ตสายันกำปา
273นายสอาดจิตต์ซื่อD198331-4860 ภูเก็ตนายสอาดจิตต์ซื่อ
274นายสิทธิชัยจิตต์ซื่อD198431-2002 ภูเก็ตนายสิทธิชัยจิตต์ซื่อ
275ฤกษ์ชัยฤทธิโชติD199731-4066 ภูเก็ตฤกษ์ชัยฤทธิโชติ
276รสสุคนธ์ลิ่มสกุลD199830-9046 ภูเก็ตสงบพวงวงค์
277นิคมอินทกาลD2015ณข2075 ภูเก็ตนิคมอินทกาล
278สมบัติราชัยD2020ฌข2283 ภูเก็ตสมบัติราชัย
279อดุลปลูกไม้ดีD2027ฌข-4132 ภูเก็ตอดุลปลูกไม้ดี
280นายกรกชบัณฑิตย์D203131-3508 ภูเก็ตนายณัฐพลเสวตวงษ์
281ภัทรลภาชูช่วยD2032300480 นครศรีธรรมราชยศวริศจงพินิจวัฒนกุล
282ยศวริศจงพินิจวัฒนกุลD2033ณข2492 ภูเก็ตยศวริศจงพินิจวัฒนกุล
283สุระกูลบำรุงถิ่นD205530-7644 ภูเก็ตสุระกูลบำรุงถิ่น
284สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัดสหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัดD2060ฌข1570 ภูเก็ตร่มหลีเนาว์ไพร
285สิทธิชัยเสริมทรัพย์D2082ฌข 2176 ภูเก็ตสิทธิชัยเสริมทรัพย์
286นายสุวิทยาร่าหมานD208530-4460 ภูเก็ตนายสุวิทยาร่าหมาน
287อาทิยาศรีสงครามD2091ทข340 ภูเก็ตพัฒน์ณสรณ์ศรีสงคราม
288อนันต์วงค์พินิจD2092ณข3382​ ภูเก็ตอาทิยาศรีสงคราม
289ศรันยาดีบุกกรรมD2098ณข3582 ภูเก็ตณภัทรดีบุกกรรม
290ส่อผานสะหารกริดD210930-0604 นครศรีธรรมราชริณร์ดาหัสนัย
291ปริวัฒน์เส็นยีหีมD211431-0545 ภูเก็ตปริวัฒน์เส็นยีหีม
292คะนองกาดิ้นD2116310034 ภูเก็ตคะนองกาดิ้น
293นายเจษฎาภรณ์เพิ่มพูลD2121ณข1130 ภูเก็ตนายเจษฎาภรณ์เพิ่มพูล
294นางสาวบัวไลสมหวังD2131ทข407 ภูเก็ตนางสาวบัวไลสมหวัง​
295วิชัยเพ็ชรดีD2133ณข4235 กรุงเทพมหานครวิชัยเพ็ชรดี
296ประภาพรชูชื่นจิตรD2145360054 ภูเก็ตวัยชูชื่นจิตร
297ยุพินทองเรืองD215530-0474 ตรังกฤตพรด้วงพร้าว
298อดุลย์เนาว์ไพรD2162๊ณข1782 ภูเก็ตอดุลย์เนาว์ไพร
299นาย ชัยยะนำนาผลD2167ณข4241 กรุงเทพมหานครรุ่งขวัญเนาว์ไพร
300นายยุมมาร้าละไมD2173ฌข4715 ภูเก็ตนายยุมมาร้าละไม
301ขนิษฐาประเสริฐD217530-6032 ภูเก็ตเอื้อทองพิทักษ์
302จารุนันท์เพ็ชรกูลD2180ฌข2675 ภูเก็ตประสิทธิ์ปานยืน
303ณัฏฐลักษณ์เป็นมิตรD2201ณข 945 ภูเก็ตจรูญฮาเซะ
304ดนัยคุ้มมิตรD2203ณข 992 ภูเก็ตดนัยคุ้มมิตร
305ประชาบุตรจอD2204ณข850 ภูเก็ตประชาบุตรจ
306นางศิริลักษณ์มนูญD2206ฌข351 พังงานายเจนลักษณ์ตุ้งกู
307ชานนท์จิตรหลังD2211ณข4409 ภูเก็ตชานนท์จิตรหลัง
308ประทินชนะภัยD2216ณข 395 ภูเก็ตประทินชนะภัย
309บรรยงค์แซ่ขอD2224306148 ภูเก็ตวุฒิศักดิ์ผิวอ่อน
310เดชชัยรักหาบD2226314137 ภูเก็ตเดชชัยรักหาบ
311ชุติมายะมามังD2228ฌข4250 ภูเก็ตณัฐธยาน์กีมาและ
312จินดาธัญวณิชพิสุทธิ์D223631-5279 ภูเก็ตโสภณเกกินะ
313นิวัฒน์ก๋าวีD2265360093 ภูเก็ตนิวัฒน์ก๋าวี
314ธัมธรประทีป ณ ถลางD231231-2628 ภูเก็ตธัมธรประทีป ณ ถลาง
315สุภาพรฉายเหลี่ยมD232331-4108 ภูเก็ตจักรพันธุ์สีสว่าง
316นาง นวพรรักษ์ชูชีพD232430-8912 ภูเก็ตนาย มงคลชัยแก้วเจือ
317สุวรรณชัยพิมปานD2327ณข3812 กรุงเทพมหานครธัญรัศม์โรจน์รุจิกรสกุล
318พัชรีฟองเจริญD232830-1638 พังงาสันติพลเยี่ยมแสน
319นาย ทศพงศ์สิงหสุวรรณD234136 0306 ภูเก็ตนาย สุเชษฐ์โฮ่ฉาง
320นิรันดร์แน่นหนาD234231-4470 ภูเก็ตนิรันดร์แน่นหนา
321นายสุธินันท์สายวารีD2344304287 ภูเก็ตนายสุธินันท์สายวารี
322นันท์นภัสคงหนูD2346314592 ภูเก็ตยศวินสงยอด
323เชือบทัพชัยยุทธ์D236331-4985 ภูเก็ตเชือบทัพชัยยุทธ์
324ปิยะพงษ์ศิริรัตน์D236430-8054 ภูเก็ตปิยะพงษ์ศิริรัตน์
325วัชรินทร์อินทร์เมืองD237130-8823 ภูเก็ตวัชรินทร์อินทร์เมือง
326วิรศักดิ์ชูเดชาD238430-9770 ภูเก็ตวิรศักดิ์ชูเดชา
327พรพิชัยเผดิมผลD238830-1431 พังงาพรพิชัยเผดิมผล
328จีระเดชชุมภูD2390ฌข 2593 ภูเก็ตจีระเดชชุมภู
329นางสาวชบาไพรแสงระวีD239131-2125 ภูเก็ตนายแสงกล้าแสงระวี